Bestuur en Raad van Advies

Het Fonds Groningen

Eric Bos

bestuurslid

E.H. Bos is voorzitter van de Groningen City Club.

Het Fonds Groningen

Rens Barendregt

secretaris

Mr. L.A.M. Barendregt is als advocaat werkzaam bij Yspeert VWL Advocaten en Notarissen.

Het Fonds Groningen

Berjo Wortmann

voorzitter

B.J. Wortmann was Regional Manager Stores bij V&D en per 24 juni 2013 onafhankelijk voorzitter.

Het Fonds Groningen

Peter Scheij

penningmeester

Drs. P.G.N.A. Scheij is directeur Bedrijven van de Rabobank Stad en Midden Groningen.

Het Fonds Groningen

Jan de Jeu

bestuurslid

Drs. J. de Jeu is lid van de Raad van Bestuur van de RUG.

Het Fonds Groningen

Klaas Holtman

bestuurslid

K.J. Holtman is voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST.

Het Fonds Groningen

Keimpe Postema

bestuurslid

K. Postema is eigenaar van restaurant Het Feithhuis. Afgevaardigde namens VNO-NCW Noord/MKB Noord.

Het Fonds Groningen

Rick Meijer

bestuurslid

R. Meijer is accountmanager bij Fabory.

Het Fonds Groningen

Ben Kievitsbosch

bestuurslid

Mr. B.F.M. Kievitsbosch is advocaat/partner bij BENK Advocaten.

Bestuur

Het bestuur van Het Fonds kent statutair 7 leden, er is geen maximum, en bestaat in grote meerderheid uit vertegenwoordigers van Groningse OZB-plichtigen. Het bestuur werkt met portfolio’s, elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met een nader af te bakenen deel van het werkgebied.
Het bestuur is op basis van coöptatie samengesteld en de leden werken zonder last en ruggespraak.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:   

  • Berjo Wortmann, onafhankelijk voorzitter
  • Rens Barendregt, secretaris, namens de bedrijvenverenigingen
  • Peter Scheij, penningmeester, namens de grote ondernemingen
  • Eric Bos, lid, namens Groningen City Club
  • Jan de Jeu, lid, namens het Akkoord van Groningen
  • Keimpe Postema, lid, namens VNO-NCW Noord/MKB Noord
  • Rick Meijer, lid, namens Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO) en de buitenwinkelgebieden
  • Ben Kievitsbosch, lid, namens Vereniging Bedrijven Noordoost (VBNO)
  • Klaas Holtman, namens Bedrijvenvereniging WEST

Het bestuur wordt bijgestaan door een fondsmanager en een secretariaat.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een verlengingstermijn van 4 jaar. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden zodat voorkomen wordt dat het collectieve geheugen wegvalt. Herbenoeming is slechts mogelijk vanuit overwegingen van continuïteit, kennis en netwerk.

Kerntaken zijn:

•  Stimuleren van collectieve ondernemersinitiatieven die het ondernemersklimaat ten goede komen;
•  Transparant maken van de trekkingsrechten voor verenigingen en/of samenwerkingsverbanden;
•  Honoreren van aanvragen voor trekkingsrechten;
•  Uitvoeren van onderzoek naar de effecten van het Fonds Ondernemend Groningen;
•  Verantwoording afleggen over de besteding van de verkregen middelen;
•  Verbetering van de samenwerking tussen ondernemingen en het gemeentebestuur.
 

Adviesraad

De adviesraad van Het Fonds bestaat uit vertegenwoordigers van betalers van OZB op niet-woningen. De adviesraad beoogd een breed college te zijn, dat bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen in de stad. Zo zijn leden van winkeliers- en ondernemersverenigingen lid, maar ook die van collectieve onderwijs, sport- en cultuurverbanden. In de statuten is vastgelegd dat iedere aan Het Fonds deelnemende organisatie recht heeft op een zetel in de adviesraad.
De adviesraad vormt onder meer de informatieschakel tussen Het Fonds en de ondernemers in de stad. De adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad bestaat uit:

Dolf Vogd (voorzitter)
Frits van der Heide (lid)
vacature